Alte servicii

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. în calitate de participant profesionist pe piaţa de capital efectuează activitatea sa, în baza licenţei, eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). Conform licenţei acordate, ENERGBANK dispune de dreptul de a desfăşura următoarele tipuri de servicii și activităţi de investiții:

 • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

 • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; 

 • tranzacţionarea în cont propriu; 

 • consultanţa de investiţii; 

 • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.

         În conformitate cu prevederile pct. 26 din "Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor", aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 32/2 din 16.06.2014, B.C. „ENERGBANK” S.A. deține calitatea de membru a Fondului de compensare a investitorilor.

         Fondul de compensare a investitorilor a fost constituit cu scopul de a compensa persoanele fizice - clienţi ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe. În cazul incapacităţii membrului Fondului de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi, Fondul achită în mod egal şi nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensaţie nu mai mare de 6000 de lei.

        Este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Această piață include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese. Piața de capital asigură legăturile dintre emitenți și investitori. Pe piața de capital se tranzacționează instrumentele financiare care servesc drept suport al schimbului de capitaluri.

         Investitor este acea persoană care deține mijloace bănești pe care intenționează să le utilizeze în tranzacții cu instrumente financiare.

         Care instrumente financiare se tranzactioneaza pe piata de  capital - valorile mobiliare corporative emise de persoane juridice naţionale;

  Modul de circulatie a valorilor mobiliare corporative pe piata de capital$

 • Prin tranzacții înregistrate pe piața reglementată;

 • Prin tranzacții înregistrate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF);

 • În afara pieței reglementate sau MTF, la societățile de registru sau societățile de investiții;

  Listele valorilor mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată / în cadrul M.T.F. sunt plasate pe pagina web al operatorului de piața / de sistem (www.moldse.md), în directoriul „Emitenți”.

         Metodele de comunicare care urmează să fie utilizate între Bancă şi client sunt prevăzute în contractul de intermediere pe piaţa de capital. Modul de prezentare a altor documente este stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital şi ordinele clientului. Informaţiile obligatorii pot fi prezentate clientului în limba de stat sau rusă. Documentele prezentate de client într-o altă limbă decît limba de stat a Republicii Moldova, urmează a fi traduse şi legalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Contractul de intermediere pe piaţa de capital, precum şi alte documente aferente tranzacţiei sunt întocmite în limba de stat.

         Natura, frecvenţa, precum şi perioada rapoartelor privind prestarea serviciilor, pe care Banca le prezintă clienților.

 • Formularul de confirmare a executării ordinului – se prezintă după încheierea fiecărei tranzacţii din numele clientului cel tîrziu în prima zi lucrătoare (pentru client obişnuit) / în termen stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital (pentru client profesionist sau parte eligibilă) după executarea ordinului sau, în cazul în care Banca primeşte confirmarea din partea unui terţ, după primirea confirmării din partea terţului şi conţine informaţia despre ordinul executat: data tranzacţiei, numărul instrumentelor financiare procurate / vîndute, preţul tranzacţiei, informaţii detaliate despre cheltuielile aferente tranzacţiei.

 • La solicitare, Banca poate prezenta clientului extrasul de cont.

  Pentru informaţii suplimentare, puteți apela la numerele de telefon: (+373 22) 264-738 sau (+373 22) 858-038, fax: (+373 22) 858-073.