Noutăți

     Stimate acționar,

     Prin prezenta, BC „ENERGBANK” S.A. Vă reamintește despre necesitatea prezentării Băncii Naționale a Moldovei, în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017 (Titlul III Capitolul 2); cap. VI pct. 61 din Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii nr.127 din 27.06.2013, chestionarul, al cărui model este prevăzut în anexa nr.4(1) la Regulamentul menționat și anexa nr.1 sau, după caz, anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la calculul dreptului de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii aprobat prin Hotărârea Comitetului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130 din 04.07.2013, anual, cel târziu până la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune.

     Vă aducem la cunoștință ca, în conformitate cu legislația și competențele sale Banca Națională a Moldovei, monitorizează structura de proprietate a băncii, schimbările produse în componența acționarilor băncii, asigură urmărirea respectării în mod permanent de către deținătorii direcți și indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi de dețineri în capitalul social al băncii, a cerințelor prevăzute de legislație și actele normative a Băncii Naționale. 

     La rândul său, acționarii, sunt obligați să prezinte informațiile solicitate de Banca Naționala a Moldovei în volumul, forma și termenul indicat în solicitare.

     Atragem atenția Dvs., că solicitările privind prezentarea informațiilor către BNM, de către acționarii Băncii, este o practică frecventă și firească în conformitate cu legislația.

     Regulamentele menționate, inclusiv chestionarul și alte documente ce urmează a fi prezentate Băncii Naționale a Moldovei sunt disponibile la următoarele linkuri:

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-detinerea-cotelor-de-participare-capitalul-social-al-bancii;

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-calculul-drepturilor-de-vot-si-inregistrarea-transferului.