Noutăți

În conformitate cu Hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.24 din 12.07.2019),

Сomitetul de Conducere Vă aduce la cunoştinţă decizia privind convocarea repetată a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor (prin corespondentă), care va avea loc la data de 05.08.2019, ora 11.00 în sediul central al Băncii pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3

cu următoarea Ordine de zi:

1) Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2018.

2) Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2018.

3) Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2019.

4) Cu privire la repartizarea profitului Băncii.

5) Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform rezultatelor anului 2018.

6) Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

       - Adunarea va avea loc prin corespondentă cu utilizarea buletinului de vot;

       - La adunarea generală anuală  repetată a acţionarilor au dreptul să participe acţionarii incluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 04 iunie 2019 (cu modificările conform art.54 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII).

       - Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 17.07.2019  în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, sala de sedinţe;

       - Rezultatul votului va fi publicat pe pagina web a Băncii şi în ziarul „Capital Market” în decurs de 7 zile din data desfăşurării adunării;

       - Informaţii suplimentare la telefonul (373-22) 264-738.

       Pentru participarea la adunare acţionarii vor prezenta personal sau prin postă buletinele de vot completate si semnate, la sediul central al Băncii pe adresa: MD–2001, mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, of 501.

       Termenul limită de returnare a buletinului de vot - pînă la data de 05.08.2019, ora 11.00 .

       Buletinul de vot va fi autentificat notarial  sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al actionarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art. 62 (4), 57 (5) Legea privind societăţile pe acţiuni).

Adunarea generală anuală a acţionarilor Băncii, convocată pe data 09 iulie 2019, nu s-a ţinut din cauza lipsei cvorumului necesar. Astfel, din acţionarii a căror acţiuni se iau în consideraţie la stabilirea cvorumului, la Adunarea generală anuală a acţionarilor au fost înregistraţi 12 acţionari, care deţin 398 080 de acţiuni, ce constituie 22,02%.