Noutăți

COMUNICAT INFORMATIV al Băncii Comerciale “ENERGBANK” S.A. privind rezultatele Adunării Generale anuale a acţionarilor la 27 aprilie 2018 pe adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 23/3 a avut loc Adunarea generală anuală a acţionarilor BC “Energbank” S.A. La adunare au participat acţionarii şi reprezentanţii lor, care deţin 67.03 % de acţiuni cu drept de vot (proces-verbal al Adunării generale a acţionarilor nr. 50 din 27.04.2018).

 Adunarea a adoptat următoarele decizii:

 1. A lua act de informaţia cu privire la activitatea Băncii în anul 2017, a aprecia ca satisfăcătoare activitatea Băncii în anul 2017.

2. A aproba darea de seamă Consiliului Băncii pentru anul 2017 si întări controlul asupra activităţii sucursalelor băncii.

3. A aproba darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.

4. A accepta indicatorii principali ai business-planului Băncii pentru anul 2018, a transmite către acţionari strategia elaborata privitor dezvoltarea băncii.

5. A se adresa la BNM cu privire la plata dividendelor.

6. A aproba normativele de distribuire a profitului pentru anul 2018.

7. Profitul Bancii din anul 2017 sa ramîna nedistribuita.

8. A alege în funcţia de membri ai Consiliului Bănciipe un termen de 4 ani, cu stabilirea domeniilor de care vor fi responsabili; Casian Aureliu, Covanji Natalia, Dimov Gennadii, Pop Mihail, Stratan Alexandru, Tonciuc Vladimir, Usatii Valerii si să prezinte pachetul de documente necesar către organele abilitate.

9. Se stabileşte retribuţie lunară membrilor Consiliului Bănci. Se achită conform totalurilor activităţii a.2017 remuneraţia membrilor Consiliului şi Comisiei de Cenzori a Băncii.

10.  Se aproba Statutul Băncii în redacţia nouă. Se abrogă Regulamentul Comisiei de Cenzori, aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii la 24.04.2012, proces-verbal nr.41

11. A aproba în calitate de compania de audit a Băncii pentru anul 2018 compania «Grant Thornton Audit» SRL şi cuantumul retribuirii serviciilor acesteia. Se pune în sarcină Preşedintelui Comitetului de Conducere a Băncii să semneze contractual de prestare a serviciilor respective.

 

 

Schimbări în organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.7) din Regulament): 25.04.2018, а expirat termenul (4 ani) imputernicirilor membrilor  Comisiei de cenzori BC „Energbank” SA:  Semionova E., Andries E., Sizova T., Dimitrova G.,Cusnir E., PV N43 AGA BC Energbank SA din 25.04.2014, conform statut.