Operaţiuni cu valori mobiliare

INFORMAȚII GENERALE

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat

Banca Comercială „ENERGBANK”S.A. detine calitatea de dealer primar în vederea efectuării tranzacțiilor cu Valori Mobiliare de Stat (VMS) şi oferă clienţilor săi următoarele servicii:

 • Operațiuni de procurare a VMS în numele investitorilor la licitaţiile primare;
 • Operaţiuni de vânzare-cumpărare a VMS pe piaţa secundară;
 • Eliberarea creditelor sub gajul VMS;
 • Operaţiuni REPO cu VMS;
 • Servicii de consultanță.

Valorile mobiliare de stat sunt emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
Vânzarea valorilor mobiliare de stat se efectuează în cadrul licitaţiilor organizate prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei.

Pentru procurarea VMS la licitaţii, fiecare persoană juridică sau fizică poate să se adreseze la oficiul central sau la orice sucursală a Băncii înaintând un ordin de cumpărare a VMS și încheind un contract.

Bonuri de trezorerie (BT) – sunt VMS emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă, având termenul de circulaţie până la un an.

Obligaţiuni de stat (OS) – sunt VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă, pe termen mediu şi lung, cu o rată fixă sau flotantă a dobânzii, dobânda (cupoanele) fiind plătită periodic şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă.

Rata anuală a dobânzii la BT depinde de mărimea scontului şi se determină după următoarea formulă:

Pr - Pc       365
———— · —— · 100,
Pc                T

unde:
Pr - preţul de răscumpărare a BT;
Pc - preţul de cumpărare a BT;
T - perioada de circulaţie a BT (în zile).

Rata dobânzii la OS depinde de preţul de cumpărare a obligaţiunii, de mărimea cupoanelor şi de periodicitatea plăţii acestor cupoane şi se determină din următoarea formulă:

 

C1

 

C2

 

Cn  + N

P =

—————

+

—————

+ ...... +

————— ,

 

(1 + r)t1/365

 

(1 + r)t2/365

 

(1 + r)tn/365

unde:
P - preţul obligaţiunii de stat (include cuponul acumulat), (în lei);
Cn - mărimea cuponului “n” (în lei);
N - valoarea nominală a OS;
r - rata dobânzii la OS;
tn - numărul de zile până la plata cuponului “n”.

Pentru investirea mijloacelor bănești în Valori mobiliare de Stat (VMS) este necesar:

1. Să Vă adresaţi la oficiul central sau la orice sucursală a Băncii cel târziu in ziua precedentă zilei desfăsurării licitației (de obicei luni) pentru incheierea contractului;

2. Să prezentați următoarele documente:

  2.1 Persoana juridică:

 • Copia Certificatului înregistrării de stat a întreprinderii;
 • Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Agenția Servicii Publice – în cazul când documentele privind tranzacţia vor fi semnate de conducătorul persoanei juridice, sau documentul care atestă dreptul reprezentantului – în alte cazuri.

  2.2 Persoana fizică:

 • Originalul și o copie a buletinului de identitate sau a pașaportului pentru încheierea contractului.

3.Să semnați contractul și ordinul de procurare sau vânzare a VMS.

4.Să rezervați mijloacele bănești necesare pentru procurarea VMS si a comisionului la contul curent deschis in Bancă.

Pentru informaţii suplimentare apelați la tel.: (373 22) 858 038, (373 22) 858 036. 

INFORMAȚII UTILE:

Piaţa valorilor mobiliare de stat. Comunicatele privind plasarea VMS.
Informaţii privind rezultatele licitaţiilor de plasare a valorilor mobiliare de stat (VMS).

INFORMAȚII GENERALE

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. în calitate de participant profesionist pe piaţa de capital efectuează activitatea sa în baza licenţei de categoria „C” (seria CNPF nr.000802 din 14.01.2015), eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF).

Conform licenţei acordate, B.C.„ENERGBANK”S.A. dispune de dreptul de a desfăşura următoarele tipuri de servicii și activităţi de investiții:

 • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
 • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; 
 • tranzacţionarea în cont propriu; 
 • consultanţa de investiţii; 
 • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.

Banca furnizează clienților servicii de investiţii numai în baza unui contract de intermediere pe piaţa de capital, întocmit în formă scrisă, pe suport hârtie, care prevede drepturile şi obligaţiile Băncii şi ale clientului.

B.C. „ENERGBANK” S.A. deține calitatea de membrul pieţei reglementate şi a sistemului multilateral de tranzacţionare ale S.A.„Bursa de Valori a Moldovei”.

În conformitate cu prevederile pct.26 din "Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor", aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.32/2 din 16.06.2014 B.C.„ENERGBANK”S.A. este membru al Fondului de compensare a investitorilor.

Fondul de compensare a investitorilor a fost constituit cu scopul de a compensa persoanele fizice - clienţi ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe. În cazul incapacităţii membrului Fondului de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi fondul achită în mod egal şi nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensaţie conform legislației în vigoare.

Piața de capital - reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora se efectuează emiterea şi circulaţia (tranzacţionarea) instrumentelor financiare (acţiuni, obligaţiuni, etc.). Piața de capital include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese și asigură legăturile dintre emitenți și investitori. Pe piața de capital se tranzacționează instrumentele financiare care servesc drept suport al schimbului de capitaluri.

Investitor - este acea persoană care deține mijloace bănești și intenționează să le utilizeze în tranzacții cu instrumente financiare.

Instrumente financiare tranzacționate pe piața de capital - sunt valorile mobiliare corporative (acțiuni, obligațiuni, etc.) emise de persoane juridice naţionale.

Circulația valorilor mobiliare corporative pe piața de capital se efectuează prin tranzacții înregistrate:

 • pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei;
 • în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei;
 • în afara pieței reglementate / MTF.

Listele valorilor mobiliare admise spre tranzacționare pe piața reglementată / în cadrul M.T.F. sunt plasate pe pagina web al Bursei de Valori a Moldovei - operatorului de piața / de sistem (www.bvm.md), în directoriul "Piețe".

Metodele de comunicare, care urmează să fie utilizate între Bancă şi client:

 • Metodele de comunicare și modul de prezentare a documentelor se stabilește în contractul de intermediere pe piaţa de capital sau în ordinele clientului.
 • Informaţiile obligatorii pot fi prezentate clientului în limba de stat sau rusă.
 • Documentele prezentate de client într-o altă limbă decât limba de stat a Republicii Moldova, urmează a fi traduse şi legalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Contractul de intermediere pe piaţa de capital, ordinele clientilor, precum şi alte documente aferente tranzacţiei sunt întocmite în limba de stat.

Ordinele privind tranzacţionarea instrumentelor financiare se prezintă în original în Direcția Piețe Financiare, Departamentul Trezorerie.

Natura, frecvenţa şi perioada rapoartelor privind prestarea serviciilor clienților.

 • Formularul de confirmare a executării ordinului – se prezintă după încheierea fiecărei tranzacţii din numele clientului cel târziu în prima zi lucrătoare (pentru client obişnuit) / în termen stabilit în contractul de intermediere pe piaţa de capital (pentru client profesionist sau parte eligibilă) după executarea ordinului sau, în cazul în care Banca primeşte confirmarea din partea unui terţ, după primirea confirmării din partea terţului şi conţine informaţia despre ordinul executat: data tranzacţiei, numărul instrumentelor financiare procurate / vândute, preţul tranzacţiei, informaţii detaliate despre cheltuielile aferente tranzacţiei.
 • La solicitare, Banca poate elibera clientului extrasul de cont.

Pentru informaţii suplimentare, puteți apela la numerele de telefon: (373 22) 858038, (373 22) 858036.

Subdiviziunea responsabilă pentru prestarea serviciilor pe piaţa de capital este Direcția Piețe Financiare, Departament Trezorerie.

INFORMAȚII UTILE:

Descrierea politicii privind conflictele de interese.

Informatia despre executarea a ordinelor privind instrumentele financiare aplicate în Bancă.

Informaţii despre categoriile de clienţi.

Informaţii cu privire la etapele de derulare a tranzacţiilor cu instrumente financiare.

Informaţii despre costurile şi cheltuielile  aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare.

Informaţii despre Fondul de compensare a investitorilor.

Informaţii despre riscurile aferente investirii în instrumente financiare.

Informaţii privind cadrul legal aferent,  legislaţia privind piaţa capital şi legislaţia conexă.

Informaţii referitoare la contractul de intermediere pe piaţa de capital.

Lista persoane relevante.

Persoane care detin certificate de calificare

Termenii, noţiunile şi expresiile aferente pieţei de capital.