Alte servicii

Generarea/Verificarea codului IBAN trezorerial

Condiţiile efectuării încasării

V-ați întrebat vreodată la ce risc puneţi  bani și angajații săi, atunci când personal transportaţi veniturile (mijloacele băneşti) la Bancă?

Diverse probleme legate de acest proces pot fi evitate, dacă beneficiaţi de serviciul de încasare.

La livrarea mijloacelor băneşti  pe cont propriu, întreprinderea:

 • Supune la risc angajaţii întreprinderii.
 • Permite riscul de a pierde mijloacele baneşti, în momentul livrării la Bancă.
 • Măreşte cheltuielile proprii, utilizînd automobilul întreprinderii și timpul angajatului, care însoțește banii la bancă.

Conținutul acestor activități al serviciului de securitate propriu al organizației este întotdeauna mai scump decât utilizarea serviciului de încasare al băncii.

Serviciiul de încasare B.C. “Energbank” S.A. are posibilitatea de a propune clienţilor săi un program flexibili şi tarife competitive, asigurând în același timp fiabilitate și siguranță.

Utilizând serviciul de încasare al băncii, veți obține următoarele beneficii:

 • Disponibilitate

Experienţa şi profesionalismul lucrătorilor Băncii permit în mod calificat de a efectua zilnic toate tipurile de încasări şi de transportare a mijloacelor băneşti şi altor valori, atît pe teritoriul mun. Chişinău cît şi pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 • Securitate

Vehicule blindate speciale, gardieni înarmați și personal instruiţi va asigura protecția fondurilor dumneavoastră.

 • Confidențialitate

Regulile de confidențialitate comercială, precum și condițiile individuale, descrise în contract permit garantarea confidențialităţii acestui proces.

Avantajele încasării

Pentru a beneficia de serviciul de încasare  al băncii este necesar:

 • să vă adresaţi la oficiul băncii sau la lucrătorul bancar care vă deserveşte contul bancar;
 • să faceţi cunoştintă şi semnaţi Contractul şi cererea pentru a fi efectuată încasarea;
 • confirmarea programului pentru a fi efectuată încasarea.

Siguranţă şi securitate

B.C. “Energbank” S.A. garantează siguranţă şi securitatea mijloacelor băneşti, pentru că:

 • transportarea şi încasarea mijloacelor băneşti se produce în automobile  blindate licenţiate;
 • lucrătorii băncii care efectuiază încasarea valorilor, au trecut  cursuri specializate de pregătire profesională şi posedă abilităţi practice de lucru cu mijloace băneşti şi alte valori;
 • protecția valorilor în procesul încasării este efectuată de lucrători ai băncii înarmaţi şi echipaţi în costume speciale; 
 • pentru asigurarea integrităţii şi securităţii mijloacelor băneşti şi a altor valori, Banca dispune de mijloace de comunicare radio, dispozitive de sunet şi de iluminare. Banca întotdeauna este la curent cu locul aflării în orice moment a brigăzii de încasare.

Banca poartă răspundere materială deplină faţă de client pentru păstrarea mijloacelor băneşti şi altor valori în mărimea încasării efectuate. Încasarea mijloacelor băneşti şi altor valori se desfăşoară în strictă conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei.

Аккредитивы

С развитием международных банковских связей, аккредитив стал одной из наиболее популярных составных частей схем финансирования. Благодаря своему многолетнему опыту и широкой корреспондентской сети Energbank может предложить широкий спектр услуг по финансированию сделок клиентов, проводимых с расчетами по аккредитиву. По поручению клиентов Energbank открывает аккредитивы или предоставляет гарантии с подтверждением их первоклассными западными банками в рамках кредитных линий, открытых для клиентов.

Высококвалифицированные специалисты Банка проводят индивидуальное структурирование сделок клиентов, приводящее к оптимальному снижению рисков и затрат при их проведении, оказывают помощь в правильном оформлении платежных условий контрактов и условий аккредитивов при заключении внешнеэкономических сделок.

Гарантийные операции

Energbank выдает любые виды банковских гарантий и аккредитивов Stand-by, применяемых в мировой банковской практике, предусматривающих исполнение в денежной форме, по поручению клиентов, молдавских и иностранных банков-корреспондентов, других организаций (резидентов и нерезидентов) по широкому кругу операций:

 • по экспортным операциям:
 • гарантии надлежащего исполнения контракта;
 • гарантии возврата авансового платежа;
 • гарантии в пользу таможенных органов;
 • по импортным операциям:
 • гарантии выполнения платежных обязательств по контрактам;
 • гарантии в пользу таможенных органов;
 • гарантии, напрямую не связанные с проведением экспортных и импортных операций: в пользу налоговых органов, тендерные гарантии, гарантии возврата кредита;
 • производит также иные гарантийные операции:
 • авизует гарантии молдавских и иностранных банков в пользу отечественных и зарубежных бенефициаров;
 • предъявляет требования платежа по поручению бенефициаров в счет банковских гарантий;
 • заверяет подлинность подписей на гарантиях других банков по просьбе клиентов и других молдавских юридических лиц.

Гарантийные операции осуществляются в соответствии с законодательством Республики Молдова, международной банковской практикой (Унифицированными правилами для гарантий по требованию), нормативными документами Банка и требований действующего валютного законодательства.

Документарное и чистое инкассо

При расчетах по импорту с использованием документарного инкассо Energbank выступает представляющим и инкассирующим банком в отношении доверителя (экспортера, поставщика), банка – ремитента (банка экспортера) и плательщика (покупателя – клиента банка). Выполняя инкассовые поручения иностранных банков в качестве инкассирующего и представляющего банка, Energbank выдает своим клиентам (импортерам товаров и услуг) коммерческие документы против получения от них акцепта и/ или платежа либо на других условиях, а также получает от своих клиентов акцепт и/ или платеж по финансовым документам.

При инкассовых расчетах по экспорту товаров или услуг Energbank , выступая в качестве банка-ремитента, принимает к обработке инкассовые поручения клиентов-доверителей.

Международные расчеты в форме документарного и чистого инкассо осуществляются в соответствии с международной банковской практикой (Унифицированными правилами по инкассо и др.), нормативными документами Банка и с учетом требований действующего валютного законодательства.

Începând cu 01/07/2018 B.C. “ENERGBANK” S.A. acceptă depozite în lei şi valută straină, pentru persoanele juridice, la următoarele condiții:

DEPOZITUL “STANDART”                                                                      Condițiile depozitelor

Valuta/Dobânda*

3 luni

6 luni

12 luni

MDL

2,5%

3,5%

4%

USD

-

0,1%

0,5%

EUR

-

0,1%

0,5%

* Rata dobânzii anuală este flotantă   

    

          Condițiile depozitului «Standart»

Suma minimă de depunere  -  10 000 MDL, 500 USD, 500 EUR.

Depozitele, a căror depunerea inițială depășește suma de 1 000 000 MDL / 50 000 USD/EUR  condițiile se vor negocia individual.

Depuneri suplimentare – nu se admit (cu excepția capitalizării dobânzii).

Retrageri din cont – nu se efectuează până la expirarea termenului depozitului.

In cazul rezilierii anticipate a contractului dobânda anuală nu se achită

Plata dobânzii calculate sau sumei principale a depozitului se efectuează la contul curent al clientului.

B.C. “ENERGBANK” S.A.  Vă propune să plasați mijloace bănești la cele mai avantajoase condiții, pe o perioadă fixă de timp (nu mai puțin de o lună).

Nu este obligatoriu să fii client B.C. “ENERGBANK” S.A. În cazul în care persoana juridică nu are deschis cont curent la B.C. “ENERGBANK” S.A., pentru deschiderea contului de depozit  este necesar prezentarea pachetului de documente analog celui pentru deschiderea contului curent.

Relațiile reciproce între client şi Bancă, cât şi condițiile privind acceptarea depozitului se stabilesc  printr-un  contract bilateral.  Rata dobânzii este stabilită în dependență de suma şi termenul depozitului.

Dobânda poate fi capitalizată sau poate fi achitată lunar la contul curent al clientului. Condiţiile de achitare se stipulează în contract.

La expirarea termenului  contractului, mijloacele băneşti pot fi transferate la contul curent al persoanei juridice sau la dorinţa clientului poate fi încheiat un contract nou de depozit, cu majorarea sau diminuarea sumei depozitului.

 B.C. “ENERGBANK” S.A.  propune o gamă largă de depozite, oferind posibilitatea de a alege acel produs care satisface cerinţele clienţilor săi. 

Pentru calcularea dobânzii în fiecare lună se iau în calcul 30 zile. La calcularea dobânzii se ţine cont de numărul zilelor (reieşind din 360 zile anual), inclusiv data deschiderii depozitului şi fără a include ziua închiderii depozitului.  Dobînda se calculează la soldul depozitului pentu perioada reală de pastrare a mijloacelor băneşti.                                    

 BC «ENERGBANK» SA aplică 2 metode de calcul a dobânzii la depozit:

  1)  Formula DE BAZĂ de calcul a dobânzii simple:

                                               Sp=(Sv*P*D/360)/100

 în care:

Sp - suma dobânzii pentru tot termenul de păstrare a depozitului;

Sv - suma iniţială a depozitului;

P - rata dobânzii anuală;

D - termenul depozitului (numărul de zile).

De exemplu: Deschide un depozit de 10 000 lei, pentru o perioadă de 6 luni, la o rata de 4% anuale, cu calcularea dobânzii fiecare 30 de zile,

Sp = (10 000*4*180/360)/100 = 200 lei

 

  2)    Formula DE BAZĂ de calcul a dobânzii compuse (calcularea dobânzii pentru depozitele cu capitalizare):

                            Sp = Sv * (1 + P * 30/360/100)N - 1)

       în care:

Sp – suma dobînzii pe întreaga durată a depozitului;

Sv - suma iniţială a depozitului;

P - rata anuală a dobânzii;

N – termenul depozitului (numărul de luni).

De exemplu: Deschide un depozit cu capitalizare lunară de 10 000 lei, pentru o perioadă de 6 luni, la o rata de 4% anuale, cu calcularea dobânziifiecare 30 de zile,

Sp = 10 000*(1+4*30/360/100)^6-1)=201,67 lei

 

Гид инвестора ценных бумаг

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. operează activ pe piaţa de capital primară şi secundară, efectuând operaţiuni cu Valori Mobiliare de Stat.

B.C. „ENERGBANK” S.A. este dealerul primar în vederea plasării Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) şi oferă clienţilor săi următoarele servicii:

 • Operațiuni de procurare a VMS în numele investitorilor la licitaţiile primare;
 • Operaţiuni de vânzare-cumpărare a VMS pe piaţa secundară;
 • Eliberarea creditelor sub gajul VMS;
 • Operaţiuni REPO cu VMS;
 • Servicii de consultanță.

Pentru a participa la licitaţii, fiecare persoană juridică sau fizică poate să se adreseze în orice filială a Băncii înaintând o cerere de cumpărare a VMS și încheind un contract.

Bonuri de trezorerie - VMS emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă, având termenul de circulaţie până la un an.

Obligaţiuni de stat - VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă, pe termen mediu şi lung, cu o rată fixă sau flotantă a dobânzii, dobînda (cupoanele) fiind plătită periodic şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă.

Rata anuală a dobînzii la BT depinde de mărimea scontului şi se determină după următoarea formulă:

Pr  - Pc

 

365

 

———

·

——

· 100,

Pc

 

T

 

unde : Pr - preţul de răscumpărare a BT ,

Pc - preţul de cumpărare a BT

T - perioada de circulaţie a BT (în zile).

Rata dobânzii la OS depinde de preţul de cumpărare a obligaţiunii, de mărimea cupoanelor şi de periodicitatea plăţii acestor cupoane şi se determină din următoarea formulă:

 

C1

 

C2

 

Cn  + N

P =

—————

+

—————

+ ...... +

————— ,

 

(1 + r)t1/365

 

(1 + r)t2/365

 

(1 + r)tn/365

unde:

P - preţul obligaţiunii de stat (include cuponul acumulat), (în lei);

Cn - mărimea cuponului “n” (în lei);

N - valoarea nominală a OS;

r - rata dobânzii la OS;

tn - numărul de zile până la plata cuponului “n”.

Pentru investirea mijloacelor bănești în Valori mobiliare de Stat (VMS) este necesar:

   1. Să vă adresaţi la cea mai apropiată filială a Băncii;

   2.  Să prezentați următoarele documente:

   2.1 Persoana juridică:

- Copia Certificatului înregistrării de stat a întreprinderii

- Copia Extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, eliberat de Camera Înregistrării de Stat – în cazul când documentele privind tranzacţia vor fi semnate de conducătorul persoanei juridice, sau documentul care atestă dreptul reprezentantului – în alte cazuri.

   2.2 Persoana fizică:

- originalul și o copie a buletinului de identitate sau a pașaportului pentru încheierea contractului.

    3. Să semnați cererea și contractul de procurare sau vânzare a VMS.

   4. Să rezervați mijloacele bănești necesare pentru procurarea VMS.

Pentru informaţii suplimentare apelați la tel.: (+373 22) 858-038 / (+373 22) 264-738, fax: (373 22) 858 038. 

Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. în calitate de participant profesionist pe piaţa de capital efectuează activitatea sa, în baza licenţei, eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). Conform licenţei acordate, ENERGBANK dispune de dreptul de a desfăşura următoarele tipuri de servicii și activităţi de investiții:

 • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
 • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor; 
 • tranzacţionarea în cont propriu; 
 • consultanţa de investiţii; 
 • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.

În conformitate cu prevederile pct. 26 din "Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor", aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 32/2 din 16.06.2014, B.C. „ENERGBANK” S.A. deține calitatea de membru a Fondului de compensare a investitorilor.

Fondul de compensare a investitorilor a fost constituit cu scopul de a compensa persoanele fizice - clienţi ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe.
În cazul incapacităţii membrului Fondului de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi, Fondul achită în mod egal şi nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensaţie nu mai mare de 6000 de lei.

Pentru informaţii suplimentare, puteți apela la numerele de telefon: (+373 22) 264-738 sau (+373 22) 858-038,

fax: (+373 22) 858-073.


Piaţa valorilor mobiliare de stat
Informaţii privind desfăşurarea licitaţiilor de plasare a valorilor mobiliare de stat (VMS)

Este disponibil spre realizare: