Deservire de cont

B.C. "Energbank" S.A. oferă clienţilor săi posibilitatea de a  deschide conturi curente în diferite valute, care vor fi în continuare multivalutare. Deschiderea conturilor curente se efectuează pentru rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova.

Pentru deschiderea unui cont curent trebuie să studiaţi Tarifele cu privire la deservirea contului curent şi să vă adresaţi în orice filială a Băncii prezentând următoarele documente:

Documentele necesare pentru deschiderea conturilor curente în valută naţională şi străină:

a)  cererea de deschidere a contului;

b)  fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (2 exemplare);

c)  certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova, sau alte documente, care confirma înregistrarea de stat conform legislației in vigoare;

d)  copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;

e)  copia documentului care atestă beneficiarul efectiv;

f)   copia actului de identitate al persoanei cu drept de semnătură;

g)  copia actului de identitate al beneficiarului efectiv;

h)  chestionarul cunoaşte-ţi clientul (se completează pe loc în momentul deschiderii contului);

i)    actul juridic autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);

j)    ordin de numire în funcţie a contabilui-şef;

k)  alte documente la cererea băncii.

Pentru deschiderea unui cont curent provizoriu se prezintă următoarele documente:

a)  cererea privind deschiderea contului;

b)  contractul de constituire sau a alt document care confirma constituirea întreprinderii;

c)  decizia privind emisia suplimentara (la plasarea acțiunilor emisiei suplimentare);

d)  fisa cu specimene de semnături si amprenta stampilei autentificata notarial (2 exemplare) (la plasarea acțiunilor emisiei suplimentare);

e)  copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;

f)   copia actului de identitate al beneficiarului efectiv;

g)  actul juridic autentificat notarial sau copia actului legalizată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);

h)  alte documente la cererea băncii.

*Pentru persoane juridice nerezidente in lipsa copiei certificatului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova sau a altor documente, care confirma înregistrarea de stat conform legislației in vigoare se poate prezenta copia extrasului din registrul comercial al tarii de reședința privind înregistrarea întreprinderii in calitate de persoana juridica copia documentului care confirma statutul legal in Republica Moldova si/sau copia documentului care confirma înregistrare de stat in tara de proveniența.

* Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei poate fi intocmită în străinătate, care se legalizează notarial . În acest caz modelul se determină de către părţi de sine stătător, ţinăndu-se cont de cerinţele.

** Documentele intocmite de către sau cu participarea autorităţilor competente din statele străine, ulterior, se legalizează la Ambasada RM acreditată pentru ţara respectivă sau, cu titlu de excepţie, la Direcţia Generală Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al RM. Documentele menţionate pot fi prezentate fără legalizare, dacă aceasta este prevăzut în acordurile internaţionale la care RM este parte. Documentele prezentate de către persoanе nerezidente, intocmite în limbi străine, se prezintă în traducere în limba de stat legalizată conform legislaţei în vigoare a RM.

Persoane juridice nerezidente, care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe teritoriul RM, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate (cu excepţia copiei documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă şi copiei certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare) informaţia despre lipsa obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul RM.

 

 

 

Plățile bancare se efectuează pe baza ordinului de plată. Efectuarea cu succes a plății depinde de perfectarea corectă a ordinului de plata. Prin urmare, este foarte important să se respecte anumite cerințe pentru completarea ordinului de plată. Aceste cerințe sunt descrise în Regulamentul privind transferul de credit BNM №157  din 01.08.2013. http://www.bnm.md/ru/payment_system_regulation

 

Pentru executarea plăților urgente vă aducem la cunoştinţă pocedura bancară care descrie acest proces.


Procedura de executare a ordinului de plată aferent transferului urgent

în monedă naţională, recepţionat pe suport de hîrtie.

1. Primirea şi verificarea ordinului de plată aferent transferului urgent. 

1.1.Contabilul-operator primind de la plătitor ordinul de plată aferent transferului urgent (pe suport de hîrtie) verifică corectitudinea completării tuturor cîmpurilor obligatorii prevăzute în ordinul de plată, conform cerinţelor actelor normative interne în vigoare. Totodată  contabilul-operator verifică disponibilitatea sumei necesare pentru plata pe contul clientului.
1.2. În situaţia în care, în rezultatul verificării toate cîmpurile obligatorii sunt completate corect, contabilul-operator acceptă spre executare ordinul de plată aferent transferului urgent şi aplică pe ambele exemplare ale ordinului de plată sub rubrica «DATA PRIMIRII» ora primirii spre executare a ordinului de plată de la plătitor.
1.3. Durata acestei etape nu trebuie să depăşească 5 minute.
2. Întroducerea datelor din ordinul de plată aferent transferului urgent în sistemul informaţional al Băncii (Va-Bank»).
2.1. Contabilul-operator întroduce ordinul de plată aferent transferului urgent în sistemul informational al Băncii (Va-Bank») pînă la stadiul «CONFIRMAT», pe care ulterior îl transmite pe cale internă contabilului superior/specialistului principal (în cadrul DOB a Oficiului Central al Băncii) sau contabilului şef / contabilului superior al filialei/agenţiei.
2.2. Durata acestei etape nu va depăşi 15 minute.
3. Autorizarea ordinului de plată aferent transferului urgent şi trecerea la scăderi.
3.1. Contabilul superior/specialistul principal (din cadrul DOB a Oficiului Central al băncii) sau contabilului şef / contabilului superior al filialei/agenţiei confruntă datele întroduse în sistemul informaţional al Băncii (Va-Bank) cu datele indicate în ordinul de plată aferent transferului urgent şi în cazul corespunderii acestora autorizează plată.
3.2. Contabilul superior/specialistul principal (din cadrul DOB a Oficiului Central al Băncii) sau Contabilului şef/contabilului superior al filialei/agenţiei, transmite către Departamentul Trezorerie al băncii ordinele de plată aferente transferului urgent prin sistemul automatizat al băncii (Va-Bank), concomitent aplică pe primul exemplar al fiecărui ordin de plată, sub rubrica «DATA EXECUTĂRII», ora executării.
3.3. Durata acestei etape nu trebuie să depăşească 10 minute.
4. Transmiterea ordinului de plată aferent transferului urgent în SAPI
4.1. Persoanele responsabile, din cadrul Departamentului Trezorerie al băncii, de expedierea informaţiei către BNM prin sistemul SAPI, sistematic, dar nu mai rar de o dată la 15 minute, va verifica existenţa în sistem a ordinelor de plată aferente transferului urgent şi după verificarea corespunzătoare a acestora le va expedia prin sistemul SAPI către BNM.
4.2. Durata acestei etape nu trebuie să depăşească 15 minute.

 

Procedura de executare a ordinului de plată aferent transferului urgent
în monedă naţională prin intermediul SDBD “Internet-Client”.

1. Recepţionarea şi verificarea ordinului de plată aferent transferului urgent.

 

1.1. Contabilul-operator sistematic, dar nu mai rar de o dată la 25 minute va verifica în sistemul automatizat al băncii existenţa ordinelor de plată, 

dar nu mai rar de o dată la 25 minute va verifica în sistemul automatizat al băncii existenţa ordinelor de plată.

1.2. În cazul existenţei ordinului de plată aferent transferului urgent, Contabilul-operator îl va deschide şi va verifica corectitudinea completării tuturor cîmpurilor obligatorii ale acestuia, conform cerinţelor actelor normative interne în vigoare, precum şi suma disponibilă în cont.
1.3. Durata acestei etape nu va depăşi 25 de minute.

2. Autorizarea ordinului de plată aferent transferului urgent şi trecerea la scăderi.

2.1. În cazul în care, în rezultatul verificării tuturor cîmpurilor obligatorii s-a constatat că ele sunt completate corect, iar suma plăţii este disponibilă în cont şi asupra acesteia nu sunt aplicate careva interdicţii din partea organelor (persoanelor) abilitate cu acest drept, contabilul-operator va autoriza plata.

2.2. Durata acestei etape nu trebuie să depăşească 5 minute.

3. Transmiterea ordinului de plată aferent transferului urgent în SAPI

3.1. Personalul băncii, responsabil de expedierea informaţiei către BNM prin sistemul SAPI, sistematic, dar nu mai rar de o dată la 15 minute, va verifica existenţa în sistem a ordinelor de plată aferente transferului urgent şi după verificarea corespunzătoare a acestora le va expedia prin sistemul SAPI către BNM.

3.2. Durata acestei etape nu trebuie să depăşească 15 minute.

 

 

Transferul de credit iniţiat de către clientul băncii, poate fi executat de către banca plătitoare la o dată viitoare a plăţii. În asemenea cazuri, în ordinul de plată se indică data în care plata urmează să fie executată (care diferă de data primirii ordinului de plată de către banca plătitoare, însă nu poate fi mai mare cu 10 zile lucrătoare decît aceasta).

 

Tarife

Nr./o Denumirea operaţiunii sau serviciului prestat Valoarea comisionului sau a tarifului aplicat Notă Momentul perceperii
         
1.DESERVIREA CONTURILOR
1.1. Deschiderea contului curent X    
1.1.1 Deschiderea contului curent (multivalutar) în condiția conectării primordiale la sistemul "Internet-Client" gratis    
1.1.2 Deschiderea contului curent (multivalutar) 50 lei   se percepe оn momentul deschiderii/modificării contului 150 lei
1.1.3 Deschiderea/modificarea contului curent în regim EXPRESS 150 lei Nu se acordă companiilor cu asociați Societăți pe Acțiuni sau persoane juridice nerezidente
       
1.1.4 Emiterea repetată a certificatului privind deschiderea conturilor bancare în SIA CCDE (în cazul refuzului de luare la evidenţă fiscală) 50 lei   se percepe în momentul, în care clientul solicita informarea repetata a IFS
1.2. Deschiderea conturilor provizorii, de împrumut și depozit gratis     
1.3. Închiderea contului curent (multivalutar) 150 lei Pentru un cont se percepe în momentul închiderii contului
1.4. Eliberarea extrasului din contul clientului gratis     
1.5. Eliberarea extrasului la cererea clientului X    
1.5.1.     pentru perioada de la o zi pînă la 30 de zile 20 lei + 3 lei pentru fiecare document anexat   se percepe în momentul eliberării extrasului
1.5.2.     pentru perioada de la o lună pînă la 6 luni 50 lei + 3 lei pentru fiecare document anexat  
1.5.3.     pentru o perioada mai mare de 6 luni 100 lei + 3 lei pentru fiecare document anexat  
1.6. Eliberarea certificatelor pe conturi X    
1.6.1      pentru perioada anului curent  50 lei *pentru un certificat  
    -  urgent 100 lei  

* pentru certificat în limba engleză se percepe comision dublu

 
1.6.2.      pentru perioada, precedentă anului curent 100 lei  
1.6.3

     privind activitatea clientului în cadrul Băncii la solicitarea companiilor de audit

100 lei

  se percepe în momentul eliberării certificatului
1.8. Perfectarea documentelor de plată Х    
1.8.1.      în valută naţională 20 lei pentru un document se percepe în momentul executării operaţiunii
1.8.2.      în valută străină 25 lei
1.8.3.      cerere de vînyare-cumpărare a valutei 15 lei
1.9. Deservirea lunară a contului curent X    
1.9.1.      clienţi-deţinătorii sistemului "Internet-Client" 15 lei în cazul existenţei operaţiunilor se percepe în ultima zi bancară a lunii
1.9.2.     alţi clienţi 60 lei
1.10.

Autentificarea fișelor cu specimene de semnături și amprenta ștampilei în subdiviziunile Băncii

50 lei  Banca își rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciului

se percepe în momentul autentificării fișelor

1.11.  Alte servicii legate de deservirea contului  40 lei    se percepe în momentul prestării serviciului
2. OPERAŢIUNI DE DECONTARE ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ
2.1. Înregistrarea mijloacelor băneşti încasate prin virament gratis     
2.2. Executarea ordinelor de plată X    
2.2.1.      în favoarea clienţilor BC «Energbank» SA pentru un document Se percepe după  efectuarea operaţiunii
       pe support pe hîrtie 3 lei
       prin sistemul "Internet-Client" 1 lei
2.2.2.      în favoarea clienţilor altei bănci X
       pe support pe hîrtie 7 lei
       prin sistemul "Internet-Client" 2,5 lei
2.3. Executarea plăţilor urgente ale clienţilor  X    
2.3.1.      pe support pe hîrtie 30 lei pentru un document Se percepe după  efectuarea operaţiunii
2.3.2.      prin sistemul "Internet-Client" 25 lei
2.4. Executarea parțială sau totală a ordinului incaso 15 lei
2.5. Transferarea mijloacelor băneşti la contul curent deschis în altă bancă 0,5 %, max. 100 lei din sumă  
2.6. Anularea ordinului de plata executat eronat X    
2.6.1.      pe support pe hîrtie 40 lei pentru un document se percepe după efectuarea operaţiunii
2.6.2.      prin sistemul "Internet-Client" 40 lei
     
2.7  Confirmarea soldurilor la cont sau pregătirea altei informații oferite auditorului sau altor persoane terțe la solicitare, companiilor străine, băncilor corespondente (cu excepția BNM, instituțiilor financiare internaționale, autorităților RM) 35 €    
2.8 Transmiterea documentelor în favoarea băncilor prin poștă (DHL, UPS, etc.) costul de facto    
3. OPERAŢIUNI DE CASĂ ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ
3.1. Încasarea numerarului la contul clientului gratis     
3.2. Eliberarea numerarului din contul  clientului  X    
3.2.1.     pentru achitarea salariului 1,00%, min. 50 lei de la suma eliberată se percepe după efectuarea operaţiunii
3.2.2.     pentru cheltuieli de deplasare, ajutor material, achiziţionarea producţiei agricole 1,50%, min. 50 lei
3.2.3.     în alte scopuri 2,00%, min. 50 lei
3.2.4.     a fondului statutar depus anterior 0,20%, min. 50 lei de la suma eliberată se percepe după efectuarea operaţiunii
3.4. Depunerea numerarului de persoane terțe în casieria filialei băncii, la contul curent al clientului deschis în altă filială a băncii 0,1 %, min.10,  max. 50 lei din sumă se percepe după efectuarea operaţiunii
3.5. Servicii de incasare  Х    
3.5.1.     încasarea numerarului de la clienţi conform acordului    
3.5.2.     transportarea  numerarului către client conform acordului    
3.6. Încasarea plăţilor pentru energia electrică consumată 5 lei   Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
3.7.  Încasarea plăților în buget 1,5%, min. 15 lei   din sumă  Se percepe în momentul efectuării operațiunii.
4. DESERVIREA BANCARĂ LA DISTANŢĂ
4.1. Prin sistemul «Internet-Client» X    
4.1.1.     pentru un loc de muncă cu doi utilizatori 5$ echivalentul în MDL se percepe lunar la data de 25
4.1.2.     pentru fiecare utilizator suplimentar +2$ 
4.2. Prin sistemul «Extras electronic» gratis
 4.3 Serviciul Cont Alert  X  X
4.3.1 Basic_DEBIT (30 SMS incluse pe lună) 15 lei (0,50 lei per extra-mesaj) comision lunar se percepe lunar la data de 25
4.3.2 Basic_CREDIT (30 SMS incluse pe lună) 15 lei (0,50 lei per extra-mesaj) comision lunar se percepe lunar la data de 25
4.3.3 Basic_DEBIT+CREDIT (60 SMS incluse pe lună) 30 lei (0,50 lei per extra-mesaj) comision lunar se percepe lunar la data de 25
  *În urma utilizării numărului integral de SMS-uri GRATUITE incluse în abonament, următoarele SMS-uri vor fi taxate per mesaj conform tarifului extra-pachet      
5. OPERAŢIUNI DE DECONTARE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ
5.1. Plăţi      
5.1.1. Înregistrarea mijloacelor băneşti încasate prin virament gratis     
5.1.2. Executarea ordinelor de plată Х    
5.1.2.1.      în vavoarea clientului BC «Energbank» SA Х    
        -  dolari SUA 5$   Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
        -  alte valute 5€  
5.1.2.2.      în favoarea clientului altei bănci Х    
  - dolari SUA  (opţiunea "BEN", "SHA", "OUR") 0,25%, min.30$, max.200$ din sumă Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
  - euro (opţiunea "BEN") 0,2%, min.15€,  max.100€
  - euro (opţiunea "SHA") 0,2%, min.20€,  max .100€
  - euro (opţiunea "OUR") 0,3%, min.35€, max.250€
  - ruble ruse (RUB) şi hrivne ucrainene (UAH) 0,25%, min. 20€, max.100€
  - altă valută (opţiunea "BEN") 0,2%, min.15€,  max.100€
  - altă valută (opţiunea "SHA") 0,2%, min. 20€, max.100€
  - altă valută (opţiunea "OUR") 0,3%, min. 35€, max.250€
5.1.2.3
transferarea mijloacelor bănești procurate de la BC "ENERGBANK" S.A. la contul curent (IBAN) al clientului deschis īntr-o altă bancă comercială din RM, pentru sumele care sunt egale sau mai mari de 100 000 USD, 100 000 EUR sau 6 000 000 RUB.
gratis
5.1.3. Taxa suplimentară pentru ordinele de plată cu opţiunea FULL PAY (creditarea beneficiarului cu suma integrală) pentru plăţile în Dolari SUA 30$  
5.1.4. Investigaţii, amendamente, modificarea condiţiilor de plată, anularea transferurilor Х    
        -  dolari SUA 50€   se percepe în momentul executării cererii
        -  alte valute 50€  
        - ruble ruse, ruble beloruse, hrivne ucrainene 20$  
5.1.5. Returnarea sumelor la solicitarea bancilor corespondente sau in baza cererii clientului 30€  
5.1.6. Transferarea mijloacelor, încasate în favoarea clienţilor altor bănci 30€   Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
5.1.7. Taxa suplimentară pentru executarea ordinului  de  plată în regim de urgenţă (în decurs de o oră) 30 €  
5.1.8. Eliberarea copiilor TELEX / SWIFT la cererea clientului  Х    
      - pentru ultima lună gratis     
      - pentru o  perioadă mai mare de o lună  50 lei pentru o copie se percepe în momentul eliberării copiei documentului
5.1.9. Eliberarea copiilor documentelor de plată, documentelor confirmative (contracte, facturi) 25 lei pentru fiecare doc.
5.1.10. Expedierea documentelor (dispoziţiilor de plată în valută, mesajelor SWIFT, etc.) prin intermediul poştei electronice, fax. 20 lei pentru fiecare doc. se percepe în momentul expedierii documentului
Notă: opţiunea "OUR" - comisionul băncii se reţine din contul clientului; opţiunea "SHA" - comisionul băncii se reţine din contul clientului, comisioanele băncilor corespondente şi comisionul băncii beneficiare se reţin din suma plaţii; opţiunea "BEN" - comisionul băncii, comisioanele băncii corespondente si comisionul băncii beneficiare se reţin din suma plăţii
5.2. Acreditive de import Х    
5.2.1. Deschiderea acreditivului  0,25%,min.50€ max.500€    
5.2.2. Amendament la acreditiv 50 €    
5.2.3. Controlul documentelor 0,2%, min.50€ max.300€    
5.2.4. Efectuarea plăţii 0,3%, min. 30€ max.200€    
5.2.5. Prezentarea documentelor cu discrepanţe 50 €    
5.2.6. Anularea acreditivului 50 €    
5.2.7. Confirmarea acreditivului de către banca străină conform acordului    
5.3. Acreditive de export      
5.3.1. Avizarea prealabila 30 EUR    
5.3.2. Avizarea acreditivului 0,2%, min. 50 max.300 EUR  
5.3.3. Primirea şi controlul documentelor 0,2%, min.50 max.300 EUR  
5.3.4. Avizarea amendamentului 30 EUR  
5.3.5. Remiterea la altă banca a acreditivului sau amendamentului primit 50 EUR    
5.3.6. Transferarea acreditivului în favoarea altui beneficiar 0.3% min 50 max 500 EUR    
5.3.7. Cerere de rambursare 50 EUR    
5.3.8. Confirmarea acreditivului    
5.3.8.1. asigurat cu mijloace banesti 0.2% MIN 100 EUR    
5.3.8.2. fara acoperire conform acordului    
5.4 Incassouri documentare    
5.4.1. Avizarea incasso-ului  35 EUR    
5.4.2. Remiterea documentelor la incasso  0,2%, min. 30 max 200 EUR    
5.4.3. Amendament la incasso-ul remis, primit 35 EUR  
5.4.4. Achitarea documentelor în cadrul incasso-ului primit 0.25% MIN 35 MAX 200 EUR  
5.4.5. Restituirea documentelor neplătite  35 EUR  
5.5. Garanţii internationale    
5.5.1. Emiterea garanţiilor 3% ANUAL, MIN 50 EUR  
5.5.2. Modificări / anulări 50 EUR    
5.5.3. Avizarea garanţiei 50 EUR    
5.5.4. Avizarea modificărilor 50 EUR    
5.5.5. Comision de examinare NEGOCIABIL    
5.5.6. Comision de garantare NEGOCIABIL    
5.5.7. Utilizare/plata 0.3% MIN 35 MAX 300 EUR    
5.6. Examinarea pachetului de documente privind operaţiunile documentare 300 lei   se percepe în ziua examinării
Notă: 1. Perceperea comisioanelor se efectuiază în valută străină sau în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM la ziua operaţiunii  2. Plăţile primite în dolari SUA  pînă la orele 1600, în alte valute pînă la 1500 se vor executa cu ziua operaţională curentă. Plăţile primite după timpul indicat se vor executa cu următoarea zi de lucru
         
6. OPERAŢIUNI DE CASĂ ÎN VALUTĂ STRĂINĂ
6.1. Încasarea numerarului la contul clientului Х    
     - dolari SUA 0,5 %, min. 5 € din sumă se percepe la momentul efectuării operaţiunii
     - euro 0,5 %, min. 5 € din sumă
     - ruble ruse 2,5%, min.10 € din sumă se percepe la momentul efectuării operaţiunii
6.2. Eliberarea numerarului din contul  clientului X    
     - dolari SUA 1%, min.10$   se percepe la momentul efectuării operaţiunii
     - euro 1%, min.10€  
     - ruble ruse 2,5%, min.10€  

Deservirea de casă şi decontări  pentru personae juridice în valută naţională

Operaţiuni de decontare:

 • Deschiderea şi gestionarea conturilor curente în moneda naţională;
 • Înregistrarea mijloacelor fără numerar în contul curent al clientului;
 • Trecerea la scăderi din cont a mijloacelor fără numerar în baza documentelor băneşti de decontare;
 • Efectuarea plăţilor prin intermediul sistemului «Internet-client».
 • Oferirea clientului, informaţii privind starea contului curent şi  prin intermediul sistemului «Extras electronic».
 • Oferirea extraselor şi a dublicatelor de extrase din cont.
 • Prestarea serviciilor de consulting în probleme ce ţin de efectuarea operaţiunilor de decontare.
 • Oferirea certificatelor curente şi de arhivă pe conturi;
 • Consultarea clienţilor privind operaţiunile de decontare şi de casă;

Operaţiuni de casă:

 • Primirea şi eliberarea mijloacelor în numerar în conturile clientului;
 • Renumărarea şi schimbul bancnotelor;
 • Verificarea autenticităţii bancnotelor;
 • Încasarea mijloacelor băneşti în numerar ale clientului;
 • Servicii de transport al obiectelor de valoare în adresa clientului;
 • Însoţirea clientului cu obiecte de valoare.

Delegatie pentru retragerea numerarului

Condiţiile de executare a ordinului de plată aferent transferului urgent în cadrul BC "Energbank" SA

Ordin de plată în MDL, care este pus în aplicare începând cu 01.01.2016 (pe baza codului IBAN al beneficiarului)

 

Extras electronic

Social Media

Facebook Vkontakte Odnoklassniki